Ochrana osobních údajů v Design4avi

V tomto dokumentu, věnovanému ochraně osobních údajů, vás chceme informovat o tom, jaké údaje potřebujeme, k čemu je používáme a jak můžete údaje o své osobě změnit, upravit či vymazat.

ZÁKLADNÍ POJMY

Osobní údaje (dále „OÚ“)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní či společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, o jejíž údaje se jedná; tedy zákazník, zaměstnanec, pracovník dodavatele atd.

Správce

Správcem je fyzická či právnická osoba či jiný subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem společnost DESIGN 4AVI, s.r.o., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 07303289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 298739.

Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba či jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Předává-li správce OÚ zpracovateli, musí k tomu existovat smlouva nebo jiný právní akt.

Účel zpracování OÚ

Cíl (aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování OÚ

Výčet konkrétních OÚ subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel.

NAŠE ZÁSADY PRO ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. Zpracováváme a chráníme OÚ tak, aby byly ochráněny fyzické osoby, o jejichž údaje se jedná.
 1. Zpracováváme jen ty OÚ, které jsou pro daný účel nezbytné a jen po dobu, po kterou je to pro daný účel potřebné.
 1. Nepředáváme osobní údaje mimo organizaci, pokud k tomu není příslušné smluvní ujednání.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním vašich OÚ máte právo na:

 1. informace o zpracování OÚ (informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích OÚ)
 1. přístup k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
 1. opravu (oprava nepřesných OÚ)
 1. výmaz (právo „být zapomenut“)
 1. omezení zpracování
 1. přenositelnost údajů
 1. podání námitky proti zpracování
 1. podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů

JAK A PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME 

Internetové stránky

OÚ návštěvníků internetových stránek v podobě cookies zpracováváme za účelem zlepšování prezentace našich služeb na těchto stránkách. K tomuto účelu využíváme právní titul oprávněného zájmu. Pro využití OÚ za účelem opětovného cílení reklamy (Re-marketing, Re-targeting) využíváme právní titul souhlasu subjektu OÚ.

OÚ v podobě e-mailové adresy zpracováváme se souhlasem subjektu za účelem možnosti poskytnutí relevantní zpětné vazby na dotaz, žádost, připomínku nebo jiný podnět vyjádřený prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře.

Zasílání newsletterů

OÚ zpracováváme za účelem zajištění informovanosti zákazníků prostřednictvím elektronické komunikace (newsletterů). Pokud jste našimi zákazníky, využíváme pro rozesílání právní titul oprávněného zájmu po dobu 3 let od posledního obchodního případu. Pro přihlášení k newsletteru využíváme také právní titul souhlasu subjektu OÚ, který je udělován na dobu 3 let.

Zpětná vazba

Pro soustavné zvyšování kvality poskytovaných služeb je pro nás důležité získávání zpětné vazby a názorů našich zákazníků. Pro telefonické dotazování našich zákazníků využíváme jejich OÚ na základě oprávněného zájmu vyplývajícího z existujícího obchodního vztahu.

Běžná obchodní komunikace

Zpracováváme OÚ za účelem běžné obchodní komunikace s budoucími zákazníky, stávajícími zákazníky, dodavateli a obchodními partnery. Jedná se zejména o přípravu nabídek, uzavírání obchodních případů, řešení reklamací a záručních oprav a upgrade realizovaných řešení. Ke zpracování OÚ v těchto případech využíváme právní tituly jednání o uzavření a plnění smlouvy a oprávněný zájem po dobu 3 let od posledního obchodního případu.

Pro další OÚ platí zákonem stanovená povinnost uchování dokladů z realizovaného obchodního případu, případně obchodní smlouvy, po dobu následujících 10 let.

 

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich OÚ, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.